Tessaract

Groepspraktijk van klinisch psychologen en psychotherapeuten

Ook als je gewoon eens met iemand wilt praten kun je met ons contact opnemen.

Werkwijze

Wanneer u contact neemt met 1 van de collega’s, of via het algemeen nummer, zal eerst telefonisch met u overlopen worden bij wie u het beste geholpen zou kunnen worden. Wij houden hierbij vooral rekening met uw problemen en de specialisaties van de verschillende medewerkers, om een zo goed mogelijke match te vinden.

We houden hierbij geen rekening met het feit dat er bij uw psycholoog of psychotherapeut al dan niet terugbetaling van een deel van de kosten is. Elke mutualiteit heeft een andere regeling, waardoor iedere situatie specifiek moet bekeken worden. Soms wordt enkel bij een psychotherapeut terugbetaald, soms enkel bij een klinisch psycholoog. Al onze psychologen zijn psychotherapeut, of in opleiding psychotherapie of starten binnenkort met een psychotherapieopleiding.

 

Tessaract staat als team garant voor de professionaliteit van al zijn medewerkers, los van het al dan niet in aanmerking komen voor terugbetaling.

Wanneer u een afspraak heeft gemaakt, worden steeds één of enkele kennismakingsgesprekken gepland. Doel hiervan is dat de psycholoog voldoende zicht kan krijgen op uw problemen en de factoren die daarbij een rol spelen. Voor uzelf bieden deze eerste gesprekken u de kans de hulpverlener en zijn werkwijze te leren kennen.

Na deze intakefase worden in onderling overleg afspraken gemaakt over een eventuele vervolgtherapie.

Soms volstaat het kunnen vertellen van een levensverhaal of het krijgen van enkele adviezen.

Verdere mogelijkheden zijn:

(kortdurende) psychologische begeleiding, psychiatrische begeleiding, psychoanalytische therapie, cliëntgerichte therapie, relatietherapie, gezinstherapie, ouder-kind begeleiding, groepstherapie op psychodynamische basis, interculturele hulpverlening (Turks)…

Wanneer de psycholoog of psychotherapeut het aangewezen vindt zal zij samenwerken met, of doorverwijzen naar een andere specialist: psychiater, kinderpsychiater, speltherapeut, geriater, of huisarts.

Dit gebeurt evenwel steeds in overleg met de patiënt. Dit wordt trouwens ook vereist door de deontologische code waaraan de psycholoog gebonden is. De regels rond het beroepsgeheim worden steeds gerespecteerd.

Kostprijs

Bij de psycholoog of psychotherapeut wordt de kostprijs van een individuele therapie, ouder-kindbegeleiding, relatietherapie of gezinstherapie (ca. 50 min.) bepaald door verschillen i.f.v. opleiding en anciënniteit. U kan hen zelf contacteren in verband met deze kostprijs. De kostprijs varieert tussen de 50 en de 70 euro per sessie.

Voor een intake met adolescenten en hun ouder, bedraagt de kostprijs 80 euro, duur 75 minuten.

Kostprijs groepstherapie: 30 euro per sessie (wekelijks anderhalf uur).

Bij de psychiater is er terugbetaling conform RIZIV-tarieven, eigen bijdrage per gesprek.

Kostprijs loopbaanbegeleiding: Je hebt recht op 8 uren loopbaanbegeleiding. Je kan slechts één loopbaancheque voor vier uur begeleiding per keer bestellen. Heb je je vier uur begeleiding gevolgd, dan kan je een tweede loopbaancheque bestellen. Per loopbaancheque betaal je slechts 40 euro. Je betaalt dus maar 10 euro per uur.
 De overheid komt voor een groot deel tussen in de kosten. Normaal kost dit traject 137,50 euro per uur!

Voorwaarden en bestellen van cheques op https://www.vdab.be/loopbaanbegeleiding

Betalen bij afwezigheid: we vragen u minstens 48 uur op voorhand te verwittigen indien u bij de volgende afspraak niet aanwezig kunt zijn, ook in geval van plotse ziekte, behoudens uitzonderlijke omstandigheden die u met uw psycholoog kunt bespreken. Indien dit niet het geval is, wordt de gemiste afspraak volledig aangerekend.

Indien u uw afspraak wenst te verplaatsen,minder dan 48 uur op voorhand: enkel indien u nog een afspraak in dezelfde week kunt krijgen, zal de gemiste afspraak niet aangerekend worden.

Terugbetaling

Voor wat betreft de CM, die vanaf 2020 een kleine terugbetaling van 10 euro/sessie, voor een maximum van 24 sessies voorziet bij volwassenen die geen kinderbijslag meer genieten, is dit dus enkel bij psychotherapeuten die ten vroegste in hun 3de jaar opleiding zitten. Klinisch psycholoog zijn is voor de CM niet voldoende en ook geen voorwaarde. De CM voorziet ook voor jongeren tot 25 jaar, die nog kinderbijslaggerechtigd zijn, een terugbetaling van maximum 30 euro per sessie, voor maximaal 24 sessies. Voor het terugbetalingsformulier, ziehttps://www.cm.be/diensten-en-voordelen/ziekte-en-behandeling/terugbetalingen-behandelingen/geestelijke-gezondheid/CM-tegemoetkoming 

De Voorzorg voorziet sinds 2021 ook een terugbetaling van 10 euro/sessie bij volwassenen voor maximum 12 sessies per jaar. Bij jongeren die nog kinderbijslaggerechtigd zijn, voorziet bedraagt de terugbetaling 20euro/sessie voor maximum 12 sessies per jaar.

Bij twijfel, bevraag dit bij uw mutualiteit. A.g.v. de veranderende wetgeving zullen in de toekomst wellicht wel meer terugbetalingsmogelijkheden komen.

Daarnaast is het zinvol om uw hospitalisatieverzekering te raadplegen. Sommige verzekeringen voorzien een vergoeding voor ambulante nazorg bij een psycholoog-psychotherapeut, tot 6 maand na een hospitalisatie. Er is dan wel een verwijzing van de behandelende arts noodzakelijk. Soms voorziet ook de werkgever een tussenkomst bij werkgerelateerde problemen.

Bij min-25jarigen voorzien een aantal mutualiteiten wel een gedeeltelijke tussenkomst in de kosten. Elke mutualiteit heeft een andere regeling.

Wil u meer weten over de stand van zaken rond terugbetaling, zie:  https://www.compsy.be/nl/terugbetaling

Algemeen telefoonnr.

0483 74 66 16

Locatie Genk

Binnenlaan 19
3600 Genk (Waterschei)

Locatie Zutendaal

Nachtegalenstraat 6
3690 Zutendaal

Volg ons